Welkom bij WebMan Easy

Licentie Overeenkomst voor Eindgebruikers van het WebMan Content Management System ("WebMan Easy").
Deze licentie is voor ťťn (1) kopie van de WebMan Easy Software op ťťn (1) website.

De WebMan Content Management System Software Licentie Overeenkomst
Deze Licentie Overeenkomst is een wettelijke overeenkomst tussen u ("Gebruiker") (ofwel een individu of een enkele instantie) en FrisBEE voor het software product WebMan Easy wat bestaat uit computersoftware en elektronische documentatie (gezamenlijk de "Software"). Lees het aandachtig door voordat u gebruik maakt van de Software. Wanneer u deze kopie van de Software niet op een legale manier heeft verkregen dient u deze kopie onmiddellijk te vernietigen.

Wanneer u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Licentie Overeenkomst zal FrisBEE de Software niet in licentie geven. In een dergelijk geval mag u de Software niet installeren, kopiŽren of op een andere manier gebruiken.

U gaat ermee akkoord dat het installeren, kopiŽren of op een andere manier gebruiken van de Software verklaart dat u deze licentie heeft gelezen, begrepen, en dat u zich houdt aan de bepalingen en voorwaarden.

1. Het gebruik van de Software
 1. Wanneer u een licentie voor de Software, onderhevig aan de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, aangeschaft heeft verleent FrisBEE aan u, Gebruiker, een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor ťťn (1) kopie van de Software.
 2. Het is Gebruiker toegestaan de Software te gebruiken in combinatie met andere software.
 3. Wanneer de Software geÔnstalleerd zal worden op meerdere websites (ontwikkelingswebsites uitgezonderd) dient voor iedere afzonderlijke website een aparte Software Licentie aangeschaft te worden.
2. Beperkingen
 1. Het is Gebruiker niet toegestaan:

  • De Software te verhuren, te leasen, uit te lenen, of op een andere manier de rechten over te dragen.
  • De Software te vertalen, aan te passen, te wijzigen of afgeleide werken op basis van de Software of een deel daarvan uitgezonderd de configuratie te creŽren.
  • De verbinding met de WebMan Easy Registratie Server te verwijderen, uit te schakelen of aan te passen.
  • KopieŽn van de Software te verspreiden.
  • De Software over te dragen over een netwerk, een telefoonverbinding of het Internet aan een niet-Gebruiker.
  • Enige eigendomsverklaringen of labels van de Software te verwijderen.
  • De Software te gebruiken om enig materiaal of intellectueel eigendom te coderen, te reproduceren of te kopiŽren waarvan u niet de rechten heeft om deze te coderen, te reproduceren of te kopiŽren.
  • De Software te gebruiken om enig racistisch of discriminerend materiaal, en/of ieder ander materiaal dat bij wet verboden is of dat inbreuk maakt op de rechten van enige derde partij, te publiceren.
3. Kosten en beŽindiging
 1. Deze Licentie Overeenkomst is geldig totdat deze beŽindigd wordt. FrisBEE kan deze Licentie Overeenkomst beŽindigen wanneer Gebruiker zich niet houdt aan de bepalingen en voorwaarden van deze Licentie Overeenkomst. In een dergelijk geval dient Gebruiker alle kopieŽn van de Software en al zijn onderdelen te vernietigen. Alle bepalingen met betrekking tot eigendom, beperking van garantie, beperking van aansprakelijkheid en de algemene bepalingen blijven na het beŽindigen van deze Licentie Overeenkomst van kracht.
 2. In het geval van wanprestatie of wanbetaling van Gebruiker houdt FrisBEE zich het recht voor de Software uit te schakelen. Daarnaast houdt FrisBEE zich het recht voor om iedere pagina die het functioneren van FrisBEE en/of haar gebruikers in gevaar brengt te verwijderen of af te sluiten.
 3. Voor de Software wordt een gebruikerslicentie afgegeven die per periode automatisch wordt verlengd. De opzegtermijn voor WebMan Easy is twee maanden.
 4. Voor de gebruikerslicentie, een onderhoudscontract waarbij er automatische updates aangeboden worden binnen hetzelfde versienummer ťn (telefonische) ondersteuning van een FrisBEE medewerker vragen we 499 euro (excl. BTW) als jaarlijkse bijdrage. Het is ook mogelijk om WebMan Easy per maand (met een minimum periode van 3 maanden) te gebruiken, de kosten bedragen dan 50 euro excl. BTW per maand.
4. Eigendom
 1. De Software wordt in licentie gegeven, niet verkocht. De Licentie Overeenkomst geeft de Gebruiker beperkt recht op het gebruik van de Software. Alle rechten, titels en belangen, inclusief alle auteursrechten, in en op de Software en mogelijke kopieŽn die Gebruiker mag maken zijn hierbij exclusief eigendom van FrisBEE en worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim en internationale verdragen. FrisBEE behoudt alle rechten die in deze Licentie Overeenkomst niet nadrukkelijk aan Gebruiker toegekend worden.
5. Beperking van garantie
 1. FrisBEE garandeert aan Gebruiker dat voor een periode van dertig (30) dagen vanaf het moment van aankoop, zoals bewezen door een kopie van de factuur, het medium waarop de Software wordt uitgegeven (indien van toepassing) vrij zal zijn van defecten aan het materiaal en vakmanschap onder normaal gebruik. Behalve het voorgaande wordt de Software aangeboden onder "Als Zodanig" (As Is) voorwaarden.Het enige verhaal voor de Gebruiker en de enige aansprakelijkheid van FrisBEE onder deze beperkte garantie is de mogelijkheid voor FrisBEE om de Software te vervangen.
6. Uitsluiting van garantie
 1. Tenzij gespecificeerd in deze Overeenkomst, zijn alle uitdrukkelijke of bedoelde voorwaarden, representaties en garanties, inclusief iedere bedoelde garantie op verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk, uitgesloten, behalve wanneer deze uitsluitingen wettelijk ongeldig worden geacht.
7. Beperking van aansprakelijkheid
 1. Voor zover dit niet wettelijk verboden is zullen FrisBEE of haar licentiehouders in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor het verlies van omzet, winst of gegevens, of voor speciale, indirecte, voortvloeiende, eenmalige of straffeloze schades, ongeacht de wijze waarop deze veroorzaakt zijn volgens de theorie van aansprakelijkheid, voortkomend uit of gerelateerd aan het gebruik of de onmogelijkheid tot het gebruik van de Software, zelfs wanneer FrisBEE is ingelicht over de mogelijkheid van zulke schade. In geen enkel geval zal de aansprakelijkheid van FrisBEE tot Gebruiker, hetzij in contract, vergrijp (inclusief nalatigheid), of anders, groter zijn dan het bedrag wat door Gebruiker betaald is voor de Software onder de Overeenkomst. De genoemde beperkingen zijn ook van toepassing wanneer het essentiŽle doel van de bovengenoemde garantie niet geldt of anderzijds niet afdwingbaar is.
8. Toepasselijk Recht
 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Tenzij de regels van dwingend recht anders vereisen, zullen alle geschillen naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.
 3. Indien een artikel uit deze overeenkomst niet van toepassing verklaard wordt, blijven de overige artikelen onverminderd van kracht. De rechten en plichten voortvloeiend uit het niet-toepasbare gedeelte van de Overeenkomst zullen zover mogelijk worden gedefinieerd op een wijze overeenkomstig aan de wijze waarop dit in het niet-toepasbare deel bedoeld was.
 4. Deze Licentie Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen Gebruiker en FrisBEE en vervangt alle andere voorgaande overeenkomsten of afspraken, zowel in spraak als in schrift, met betrekking tot de Software.